The cream of the crop
Zwiebeln

 

Sellerie

 


Oświadczenie o ochronie danych zgodnie z RODO

I. Nazwisko i adres administratora danych

 

Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

 

Hans-Peter Luhn GmbH
Uelzener Straße 73
D-21335 Lüneburg
Niemcy
Tel: +49 (0) 41 31 - 303 09 - 0
E-Mail: info@luhn-gmbh.de

Strona internetowa: www.luhn-gmbh.de

Zarząd: Tanja Luhn-Ullbrich, Thorsten Ullbrich

 

II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

 

Funkcję inspektora ochrony danych osoby odpowiedzialnej pełni:

 

Andreas Rösner, Stellvertretung Matthias Dörling
Wolkenhof GmbH
Schillerstr. 13b
29525 Uelzen
Deutschland
Tel.: +49(0)581-9036-15/-25
E-Mail: datenschutz@wolkenhof.com

 

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej, jak również naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn i przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne do realizacji działań podejmowanych przed zawarciem umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, jakiemu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesem podanym jako pierwszym, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3. Usuwanie i okres przechowywania danych

Dane osobowe osoby, której one dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach unijnych, którym podlega administrator. Dostęp do danych zostanie uniemożliwiony lub dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania, określonego w wyżej wymienionych standardach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 

IV. Prowadzenie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę nasz system nie zbiera żadnych danych ani informacji z systemu komputera, z którego ma miejsce wejście na naszą stronę.

 

V. Używanie plików cookie

 

Nasza strona internetowa nie używa plików cookie.

 

VI. Kontakt mailowy

 

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się adres e-mail, z którego można skorzystać do kontaktu elektronicznego. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika, przesłane pocztą elektroniczną. W związku z tym dane nie będą przekazywane stronie trzeciej. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia rozmowy..

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przesłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, to dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Kontakt z nami drogą elektroniczną powoduje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

 

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych wysyłanych pocztą elektroniczną nastąpi to po zakończeniu rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa jest zakończona wówczas, gdy na podstawie okoliczności można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione.

 

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przechowywania danych osobowych, które go dotyczą. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe, przechowywane w związku z kontaktowaniem się z nami, zostaną w tym przypadku usunięte.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

1. Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać, by administrator potwierdził, czy Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, mogą Państwo zażądać, by administrator udzielił informacji o:

(1) celach, dla których dane osobowe są przetwarzane;
(2) kategoriach danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) dodbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
(4) planowanym okresie przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, o kryteriach ustalania okresu ich przechowywania;
(5) informacjach o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) informacjach o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(7) wszelkich dostępnych informacjach na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą;
(8) informacjach o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – o istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z ich przekazaniem.

 

2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych w stosunku do administratora danych w przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator ma obowiązek niezwłocznego ich sprostowania.

 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na poniższych warunkach mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

(1) jeżeli kwestionują Państwo poprawność danych osobowych, które Państwa dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi danych zweryfikowanie dokładności danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo, których dane dotyczą, sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
(4) jeśli Państwo na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnieśli sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie danych, które Państwa dotyczą, zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Jeśli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, administrator poinformuje Państwa o tym przed zniesieniem ograniczenia.

 

Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(1) dane osobowe, które Państwa dotyczą, nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
(2) cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
(3) wniosą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
(4) dane osobowe, które Państwa dotyczą, były przetwarzane niezgodnie z prawem;
(5) dane osobowe, które Państwa dotyczą, muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
(6) dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.

b) Informowanie strony trzeciej Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, które Państwa dotyczą, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo jako osoby, których dane dotyczą, zażądali, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w punkcie a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do żądania od administratora poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany poinformować o tym wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe, które Państwa dotyczą, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku.
Mają Państwo prawo żądać od administratora informacji o takich odbiorcach.

 

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymywania dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo administratorowi, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, bez utrudnień ze strony administratora, któremu zostały dostarczone dane osobowe, pod warunkiem, że

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo, mają Państwo ponadto prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać praw i wolności innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

7. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, które Państwa dotyczą, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych, które Państwa dotyczą, nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mają Państwo możliwość wykonania prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków, wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja:

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem;
(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
(3) zostanie podjęta za Państwa wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i istnieją właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. W przypadkach, o których mowa w punktach (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza rozporządzenie RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.